سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز

مجله علمی دلبر

نظر
اسم آتبین
اسم آتبین

اسم آتبین

اسم آتبین

معنی اسم آتبین

آتبین اسم پسرانه است، معنی آتبین: (اوستایی، ?thvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ 2- (در دساتیر) نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا معنی شده است (؟). 3- (اَعلام) (در شاهنامه) پدر فریدون که صورت درست آن همین گونه (آتبین) است؛ [ناسخان در رسم الخط آن را به «آبتین» تبدیل کرده‌اند، اما در سنسکریت ?ptiy? با تقدیم باء فارسی بر تاء آمده «بارتوله 323» و بنابراین آبتین نیز محملی پیدا کند. طبری«افریذون ‌ابن ‌اثفیان» (ج1ص99)، بیرونی«اثفیان» (آثارالباقیه226)، مجمل‌ التواریخ ‌والقصص ص26 «اثفیال= اثفیان»، شاهنامه «آبتین» (نقل از برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین، ص13، پاورقی آتبین)].

ریشه اسم آتبین
اسم اوستاییاسم سانسکریت
فراوانی اسم آتبین

در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم آتبین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).